free counters
Một số hình ảnh chuyến câu  - An Thới ngày 08/09/2013 - 09/09/2013:

Anh Brian làm 1 phát 2 con 1 thẻo câu tại Thổ Chu:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0503.jpg
Lần xem: 2
Kích thước: 91,0 KB

Cần Thủ Định với con Bè Lão:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: BeLao-Dinh-RS.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 189,9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0515.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 102,2 KB

Cần Thủ Định với con Mú:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0506.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 52,7 KB

Brian với 2 con Bè Lão khủng

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Bryan-RS.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 63,5 KB

và đây là con Bớp 20 kg câu An Thới:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: CaBop-20kg.jpg
Lần xem: 2
Kích thước: 67,2 KB

Câu được bằng cần, máy, dây, Thẻo như sau:

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Reel-1.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 114,9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Reel-2.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 127,2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rod-1.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 116,9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Reel-4.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 138,2 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Leader.jpg
Lần xem: 1
Kích thước: 103,6 KB


Sâm Thương
Attached Thumbnails Attached Thumbnails ThutThit-Dinh.jpg   Reel-3.jpg   IMG_0524.jpg  

Thay đổi nội dung bởi: mifa, 18-09-13 lúc 01:01 PM

 

 

원본:  4so9.com